Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky Twin City Liner
Všeobecné obchodné a dopravné podmienky

Všetky informácie:

Všeobecné obchodné & prepravné podmienky

CENTRAL DANUBE poskytuje svoje služby výlučne na základe nižšie uvedených Všeobecných obchodných a prepravných podmienok. Kúpou cestovného lístka cestujúci berie na vedomie tieto Všeobecné obchodné & prepravné podmienky ako súčasť zmluvy, a teda ako záväzné. Formulácie v mužskom rode reprezentujú tiež ženský rod.

Od 29. marca 2019 spadá Twin City Liner do pôsobnosti nariadenia 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave.

 Nariadenie EÚ sa vzťahuje na minimálne práva cestujúcich vo vzťahu k

  1. právo na informácie,
  2. kompenzácia za meškanie a zrušenie,
  3. práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Nároky, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto nariadenia EÚ, platia bez ohľadu na čokoľvek v rozpore s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Viac informácií o právach cestujúcich nájdete na https://www.apf.gv.at/de/faq-passagierrechte-schiff.html alebo na https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

Súhrn podstatných ustanovení
First Class/52 miest
Tarifa podľa platného cestovného poriadku/odporúča sa rezervácia!
Economy View/38 miest
Tarifa podľa platného cestovného poriadku/odporúča sa rezervácia!

 

Economy Plus/55 miest
Tarifa podľa platného cestovného poriadku/odporúča sa rezervácia!

Economy/39 miest
Tarifa podľa platného cestovného poriadku/odporúča sa rezervácia!

Captain's Lounge/35 miest
Tarifa podľa platného cestovného poriadku/odporúča sa rezervácia!

Deti
Tarifa podľa platného cestovného poriadku príp.
do 2 rokov v sprievode rodičov bezplatne (bez nároku na miesto na sedenie)/rezervácia je nutná!
2 - 11 rokov v sprievode dospelej osoby - 50% (vlastné miesto na sedenie)/odporúča sa rezervácia!
Deti (0-11 rokov) môžu absolvovať plavbu Twin City Linerom len v sprievode dospelej osoby.

Miesta pre invalidné vozíky/2 miesta
Miesta pre invalidné vozíky sa nachádzajú na pravej strane lode približne v strede hlavnej paluby (rad 10 a 12). Vzhľadom k obmedzenému počtu miest je rezervácia vopred nevyhnutná! Používatelia invalidných vozíkov sa môžu prepravovať len s doprovodom. Na elektrických invalidných vozíkoch len ktoré majú motor zabudovaný priamo do kolesa vozíka. Vlastná hmotnosť invalidného vozíka nesmie prekročiť 60 kg.

Miesto na sedenie na otvorenej palube/29 miest
Môžu sa zarezervovať len pri peknom počasí, za predpokladu, že veliteľ lode k tomu vydá súhlas.
Miesta na otvorenej palube sa môžu zarezervovať výlučne jednu hodinu pred odchodom priamo v pokladni/mieste odchodu Schwedenplatz/Bratislava!
Tarifa podľa platného cestovného poriadku

Zľava:
Zľavy nie je možné kombinovať a nevzťahujú sa na prístavné poplatky.

Catering na palube
Na palube je k dispozícii rýchle občerstvenie, nápoje a suveníry.

Psy
Preprava za poplatok € 5,–
Platný očkovací preukaz EÚ (vakcinácia proti besnote), náhubok a vodítko sú nevyhnutné!

Bicykle
Na palube lode je stojan pre 12 bicyklov. Možnosť previezť bicykel za príplatok 5€/bicykel!
Na loď môžu ísť výhradne bicykle a elektrobicykle so štandardnou veľkosťou kolies. Bicykle typu fatbike, tandem, cyklovozíky a pod. nie je možné prepraviť. Rezervácia vopred nutná!

Kočíky
Prepravované zadarmo, ale musia byť skladacie.

POPLATKY

Zmena objednávky
Je možná za poplatok 10,- € na osobu do 48 hodín pred odchodom.

Stornovanie
Pri stornovaní do 48 hodín pred nástupom na plavbu je poplatok 50%, potom 100% ceny cestovného.
Pri oneskorenej platbe/bankovom prevode si vyhradzujeme aplikovať inkasné opatrenia prostredníctvom tretích strán a zaúčtovanie zákonných úrokov z omeškania.

Úrok z omeškania
V prípade omeškania s platbou sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 8 % nad základnú úrokovú sadzbu a spracovateľský poplatok vo výške 10 € odo dňa splatnosti v zmysle § 456 UGB.
 
Ochrana proti stornu
Pri rezervácii plavby nadobudnú účinnosť vyššie uvedené storno-podmienky. Pamätajte na možnosť ochorenia a z toho vyplývajúcu nevyhnutnosť stornovania rezervovanej plavby. Týmto Vám môžu vzniknúť storno-náklady, ktoré môžu byť kryté uzatvorením primeraného poistenia. Naliehavo Vám preto odporúčame uzatvoriť storno poistenie!

REFUNDÁCIA
V prípade neuskutočnenej plavby z prevádzkových dôvodov (v prípadoch obmedzení lodnej dopravy z úradnej moci, z technických príčin, atď.), alebo z vyššej moci, Vám bude vrátené 100 % z ceny cestovného. CENTRAL DANUBE zabezpečuje náhradný autobus len z Bratislavy.

POBYT NA PALUBE
Plavba po Dunajskom kanáli a na rieke
Počas plavby na Dunajskom kanáli nesmú pasažieri z bezpečnostných dôvodov opustiť svoje miesta na sedenie! Len čo sa rýchlokatamarán nachádza na Dunaji, je opustenie miest na sedenie dovolené. Brať zo sebou na na hornú vonkajšiu palubu nápoje a potraviny nie je povolené!

Zákaz fajčenia
V priestore pre pasažierov, v kapitánskej lóži a na vonkajšej hornej palube musíte dodržiavať absolútny zákaz fajčenia! Avšak, fajčiť máte možnosť na zadnej vonkajšej palube (v dolnej časti katamaránu). Používajte prosím existujúci popolník! Pri otázkach Vám je k dispozícii náš palubný personál.

Filmovanie a fotografovanie
Pasažieri súhlasia s filmovaním a fotografovaním na palube ako aj následným použitím a publikovaním (televízne prenosy, fotografie, videá a pod.). Cestujúci preto berú na vedomie, že záznamy vyhotovené počas cesty alebo v súvislosti s ňou, môžu byť vyhodnotené akýmkoľvek súčasným alebo budúcim technickým procesom a môžu byť použité aj na komerčné účely, ak ich použitie neprimerane nepoškodí ich osobné záujmy. Zákazníci nemajú nárok na žiadnu kompenzáciu za používanie.

NASTUPOVANIE NA LOĎ
Vždy 30 minút pred vyplávaním

PREDPISY PRE VSTUP A ODCHOD
Vyžaduje sa platný cestovný pas (pre občanov EÚ aj platný občiansky preukaz preukazujúci občianstvo členského štátu EÚ). Informácie týkajúci sa podmienok vstupu pre občanov štátov mimo EÚ musíte získať na oprávnenom konzulárnom úrade.

https://twincityliner.com/de/content/gueltiges-reisedokument

Cestujúci sú povinní dodržiavať platné pasové, vízové a zdravotné predpisy.

Informácie o týchto ustanoveniach slúžia len na informačné účely a sú dostupné na webovej stránke www.twincityliner.com. Pre Central Danube z nich v akomkoľvek smere nevyplývajú žiadne zmluvné záväzky. Central Danube je však z dôvodu hraničných kontrol zo zákona povinný odmietnuť prepraviť cestujúcich, ktorí sa nemôžu preukázať platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom.

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Rozsah pôsobnosti
Nasledujúce podmienky platia pre každú prepravu osôb vykonávanú spoločnosťou CENTRAL DANUBE vrátane všetkých príslušných služieb.

To platí aj pre prepravu na základe charterovej zmluvy, takže v rámci tohto zmluvného vzťahu platia Všeobecné obchodné podmienky CENTRAL DANUBE a nie prepravné podmienky nájomcu lode.
2. Platnosť cestovných lístkov
Doba platnosti je uvedená na vydaných cestovných lístkoch.
3. Preprava
a) Spoločnosť CENTRAL DANUBE preberá na svojich osobných lodiach prepravu osôb alebo živých zvierat na základe týchto prepravných podmienok a iných ustanovení v aktuálne platnom cestovnom poriadku.
b) Preprava alebo ďalšia preprava osôb alebo zvierat môže byť spoločnosťou CENTRAL DANUBE odmietnutá bez nárokov na náhradu škody predovšetkým,
1.) v prípade vyššej moci a v prípade iných spoločnosťou CDR nezapríčinených okolnosti, ktoré prepravu príp. ďalšiu prepravu znemožnia príp. ju spravia neúnosnou, napr. predovšetkým nepriaznivé poveternostné podmienky, úradné nariadenia a donucovacie opatrenia.
2.) ak je preprava príp. ďalšia preprava v rozpore so zákonnými ustanoveniami alebo ak sú v rozpore s verejným poriadkom a bezpečnosťou,
3.) ak prepravné podmienky alebo iné všeobecné inštrukcie spoločnosti alebo inštrukcie plavebného personálu príp. personálu na pevnine nebudú splnené alebo
4.) pri porušení §1.03 bodu 2 dopravného poriadku na vodných cestách, Spolkovej zbierky zákonov. II č. 289/2011 v aktuálne platnom znení.
4. Úprava cien
Spoločnosť CENTRAL DANUBE si vyhradzuje právo upraviť svoje ceny, aj za už rezervované cestovné lístky, ak sú príčiny na nárast nákladov mimo jej vplyvu (napr. nové alebo vyššie dane, rozhodnutia alebo vyhlášky, ktoré majú za následok zvýšenie nákladov, zvlášť zvýšenie priemernej ceny pohonných hmôt od okamihu zverejnenia cestovného poriadku, ako aj nárast cien, ktorý vyplynie zo zmien výmenného kurzu alebo výkyvov výmenného kurzu a pod.) Ak úprava ceny presiahne viac ako 10% z pôvodnej ceny cestovného, je cestujúci oprávnený stornovať rezerváciu bezplatne.
5. Storno a zmena rezervácie
Poplatky za storno a zmenu rezervácie sú uvedené v našich Všeobecných obchodných podmienkach v sekci poplatky. Zmeny rezervácií sa musia vykonať v písomnej forme (e-mailom, najlepšie doporučeným listom). Ako dátum nadobudnutia účinnosti odstúpenia od cestovnej zmluvy platí dátum doručenia.
6. Sťažnosti    
O rozdielnostiach názorov alebo iných rozdieloch medzi cestujúcim a služobným personálom rozhoduje veliteľ lode.
7. Zodpovednosť
a) Spoločnosť CENTRAL DANUBE zodpovedá za škody, ktoré utrpí pasažier, ak spoločnosť CENTRAL DANUBE spôsobí škodu hrubým zavinením (zámer alebo hrubá nedbalosť).
b) Spoločnosť CENTRAL DANUBE nezodpovedá za nehody a škodové udalosti, ktoré boli spôsobené ignorovaním existujúcich predpisov alebo nedodržaním pokynov personálu lode, boli spôsobené vyššou mocou alebo externými osobami a ich zástupcami. Ak má postihnutá osoba spoluúčasť na spôsobenej škode, tak sa primerane uplatní ustanovenie § 1304 Všeobecného občianskeho zákonníka.
c) Za škody na batožine, sem spadajú aj bicykle, sa nepreberá žiadna zodpovednosť, okrem prípadu dôkazu hrubej nedbanlivosti (úmysel alebo hrubá nedbanlivosť).
8. Premlčanie
Všetky nároky pasažiera, akéhokoľvek druhu, sú premlčané po dvoch rokoch.
9. WiFi na palube
Bezplatné používanie WiFi na palube Twin City Liner je výlučne dobrovoľná služba poskytovaná spoločnosťou CENTRAL DANUBE. Z toho nemožno nikdy odvodiť zmluvný záväzok spoločnosti CENTRAL DANUBE – v akomkoľvek smere.

CENTRAL DANUBE neručí za rýchlosť ani kvalitu pripojenia.

CENTRAL DANUBE neponúka podporu pre zariadenia a softvér, ktorý používate. Ak máte nejaké problémy, kontaktujte výrobcu vášho zariadenia alebo softvéru.

CENTRAL DANUBE vylučuje akúkoľvek zodpovednosť – z akéhokoľvek dôvodu – za seba a svojich právnych nástupcov v súvislosti s používaním WiFi siete na palube. Používatelia sa v tejto súvislosti zaväzujú dodržiavať akékoľvek národné a/alebo medzinárodné právne predpisy bez potreby špeciálnych pokynov od CENTRAL DANUBE.

Upozorňujeme, že môžu nastať prípady, keď službu nebude možné použiť z dôvodu údržby atď.

II. Preprava osôb a živých zvierat
1. Cestovné poriadky, cestovné časy, meškania
a) Preprava osôb a živých zvierat sa realizuje podľa verejne známych cestovných poriadkov príp. písomných oznamov, z ktorých vyplývajú doby príchodu a odchodu lodí, druh lode a prípadne zatriedenie tried.
b) Časy otvárania a nastavenia plavby loďou v súlade s cestovným poriadkom sa oznamujú zvlášť, pokiaľ nie sú uvedené v cestovných poriadkoch.
c) Výpadok a meškanie lodí nezakladajú žiadne nároky voči spoločnosti CENTRAL DANUBE. Zvlášť sa nezaručuje dosiahnutie prípojov na iné dopravné prostriedky (najmä lodnej, železničnej, autobusovej, leteckej dopravy) a následnú prepravu pri zmeškaných prípojoch. Spoločnosť CENTRAL DANUBE taktiež nie je povinná vyčkať na zmeškaný príchod iných dopravných prostriedkov.
2. Cestovné, sadzby, platobné prostriedky
a) Cestovné, zľavy cestovného a ustanovenia o cestovných lístkoch, prenosnosť, doba platnosti, počet dní platnosti, sú uvedené vždy v aktuálne platných cestovných poriadkov.
b) Osobitné podmienky môžu byť so spoločnosťou CENTRAL DANUBE dohodnuté len písomnou formou.
c) Spoločnosť CENTRAL DANUBE zverejní cestovné na výdajných miestach cestovných lístkov v eurách.
d) Pri objednávaní a platení za cestovné lístky touroperátormi alebo súkromnými osobami sídliacimi v zahraničí sa realizuje prepočet platným konverzným kurzom v platobnom styku medzi Rakúskom a príslušnou krajinou v čase úhrady tak, ako bol tento uvedený v novinách Wiener Zeitung príslušného dňa.

3. Cestovné lístky a predaj cestovných lístkov
a) Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok.

b) Spoločnosť CENTRAL DANUBE si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu každému, kto nevlastní platný cestovný lístok. Cestujúci musí počas celej plavby cestovný lístok nosiť stále pri sebe.

c) Rozhodujúci pre prepravu je údaj na cestovnom lístku.

d) Na cestovných lístkoch vystavených spoločnosťou CENTRAL DANUBE sa neuvádza meno kupujúceho, ale je uvedené účtovné referenčné číslo. Cestovné lístky sú prenositeľné prostredníctvom číslovania, takže majiteľ cestovného lístka nemusí byť nevyhnutne identický s kupujúcim cestovných lístkov. Ak dôjde k strate cestovného lístku, spoločnosť CENTRAL DANUBE nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu neoprávneným používaním alebo v súvislosti s tým. Cestujúci sú povinní nesprístupniť lístky print@home tretím osobám a uchovávať ich v bezpečí. Pri nástupe platí zásada prvého vstupu (to znamená: platný je lístok print@home, ktorý je akceptovaný ako prvý so svojou jedinečnou identifikáciou. Nasledujúce lístky s rovnakou identifikáciou sa automaticky znehodnotia pri zadaní prvého lístka - to platí len v prípade, ak dôvody nesprávneho zrušenia nemožno pripísať spoločnosti CENTRAL DANUBE alebo ak to nebola iná chyba spoločnosti CENTRAL DANUBE).

e) Ak cestujúci stratí svoj cestovný lístok, nemá nárok na prepravu na úseku trasy pre ktorý bol pôvodný cestovný lístok vystavený, až do okamihu, pokiaľ si nekúpi nový cestovný lístok pre príslušný úsek za aktuálne platnú sadzbu.

f) Spoločnosť CENTRAL DANUBE môže prepravu zakázať, pokiaľ cestujúci predloží cestovný lístok, ktorý bol zakúpený za porušenia zákonných, úradných a iných predpisov alebo bol nadobudnutý za cenu, ktorá sa odlišuje od zverejnenej sadzby. Toto právo ďalej prináleží spoločnosti CENTRAL DANUBE, keď je cena odlišná od dohody, prijatej so spoločnosťou CENTRAL DANUBE.

4. Predajné miesta
a) CENTRAL DANUBE - rezervačná centrála – k dispozícii na telefónnom čísle +43/1/904 88 80 alebo prostredníctvom e-mailu booking@twincityliner.com
b) Internet/rezervácia online na twincityliner.com

c) DDSG Blue Danube - predaj cestovných lístkov prístavisko Wien City, 1010 Wien, Schwedenplatz (staničná pokladňa) ako aj DDSG Blue Danube - predaj cestovných lístkov centrum lodnej plavby, 1020 Wien, Handelskai 265
d) Pontón Twin City Gate - HUMA 6 Rázusovo nábrežie
81102 Bratislava – Staré Mesto

e) Flora Tour,  Kúpeľná 27/6, 811 02 Bratislava, tel.: +421 2/544 358 03

f) vybrané predajne miesta cestovných lístkov a touroperátori

Predajné miesta cestovných lístkov (písm. c a d) sa otvoria včas, minimálne 30 minút pred časom odchodu, uvedenom v cestovnom poriadku. Nárok na vydanie cestovného lístku, na predajných miestach cestovných lístkov (písm. c a d) zaniká päť minút pred odchodom.

Preukazy na zľavnené cestovné musíte predložiť bez vyzvania personálu pokladne pri zakúpení cestovného lístka.

Cestujúci musí pri zakúpení cestovného lístka prekontrolovať, či mu bol vydaný požadovaný cestovný lístok a zodpovedajúci výdavok, neskoršie reklamácie nie je možné zohľadniť.

Kontrola cestovných lístkov
a) Cestujúci musia cestovné lístky pri nastúpení predložiť bez vyzvania a jednotlivo. Počas plavby musíte cestovné lístky na požiadanie kedykoľvek predložiť personálu lode.

b) Turistická skupina s voucherom musí príslušný a správne vyplnený voucher, ktorý obsahuje číslo rezervácie, počet účastníkov plavby, firemnú pečiatku a podpis vydávajúceho zamestnanca, na predajnom mieste cestovných lístkov zameniť za cestovné lístky. Každý pasažier dostane na jednu plavbu jeden cestovný lístok.

c) Zmeny obsahu cestovných lístkov, bez ohľadu na trestnoprávne dôsledky, majú za následok ich neplatnosť.

d) Pre príplatky a nedoplatky, platia ustanovenia v bode 6.

6. Príplatky, dodatočné platby, vrátenie cestovného
1) Príplatky
Ak bolo pri zakúpení cestovného lístka preukázateľne účtované nižšie cestovné, tak musí cestujúci po vyzvaní rozdielovú čiastku okamžite uhradiť. Relevantné dôkazné bremeno nesie spoločnosť CENTRAL DANUBE alebo jej zástupca.

2) Dodatočné platby
a) Ak bude cestujúci zastihnutý počas plavby alebo jej ukončení bez platného cestovného lístka, tak musí okamžite doplatiť cestovné v dvojnásobnej výške podľa cestovného poriadku za prechádzajúci úsek plavby až po nasledujúcu stanicu, v ktorej loď zakotví, príp. až na miesto vystúpenia.

b) Ak bude odmietnuté okamžité doplatenie v súlade s ustanoveniami, tak je personál lode príp. personál stanice oprávnený zaznamenať na základe predložených platných preukazov totožnosti meno a adresu cestujúceho a vylúčiť ho z ďalšej prepravy alebo ho odovzdať príslušným úradným orgánom.

3) Vrátenie cestovného
a) Ak bolo preukázateľne pri zakúpení cestovného lístka účtovaná príliš vysoká cena cestovného, tak sa suma rozdielu cestujúcemu pri zistení, pokiaľ možno bezodkladne, vráti príslušným/-ou zamestnancom/-kyňou pokladne. Relevantné dôkazné bremeno nesie cestujúci.

b) V nasledujúcich prípadoch sa na požiadanie cestujúceho vykoná vrátenie spoločnosťou CENTRAL DANUBE:
- ak musí byť plavba prerušená alebo zrušená z prevádzkových dôvodov (najmä úradné zastavenie lodnej plavby) alebo následkom vyššej moci.

c) O vrátenie čiastky za cestovné lístky, ktoré boli zakúpené u touroperátorov, sa musí spravidla požiadať v mieste ktoré ich vydalo.

d) Za stratené cestovné lístky spoločnosť CENTRAL DANUBE neposkytuje žiadnu náhradu alebo vrátenie peňazí.

e) Všetky nároky na vrátenie čiastky zanikajú, ak nebudú zo strany cestujúceho uplatnené do šiestich mesiacov po uplynutí doby platnosti cestovného lístka v priebehu vrátenia pôvodného lístka na príslušnom predajnom mieste.

f) Pri zmluvách uzavretých na diaľku a mimo obchodných priestorov (predaj na diaľku a zahraničný obchod) o preprave osôb neexistuje podľa § 11 zákona FAGG právo na odstúpenie od zmluvy.

g) O nárokoch na náhradu rozhoduje spoločnosť CENTRAL DANUBE.


7. Nastupovanie a vystupovanie, pobyt na lodiach, prerušenie plavby,
1) Nastupovanie a vystupovanie
a) Pri vstupe na loď a opustení lode a počas pobytu na palube sa musia bezpodmienečne dodržiavať pokyny personálu stanice a lode

b) Vstup na loď je cestujúcim povolený až v okamihu, keď sa vydá signál na nastupovanie. Taktiež je zakázané otvárať, prekračovať a prechádzať závory.

c) Ako náhle bolo dané znamenie pre odchod, je každý pokus nastúpenia a vystúpenia a akákoľvek pomoc k tomu zakázaná.

d) Vstup na loď je povolený iba s platným cestovným lístkom.

e) Kto po odjazde bude zastihnutý na lodi bez platného cestovného lístka, ten musí uhradiť dvojnásobok cestovného do najbližšieho prístaviska ( bod 6 odsek 2, písmeno a).).

2) Pobyt na lodiach
a) Každý cestujúci má nárok iba na jedno miesto na sedenie. Cestujúci s cestovným lístkom na otvorenú palubu nemajú nárok ani na miesto v priestore pre pasažierov/hlavná paluba ani v kapitánskej lóži/horná paluba.

b) Počas plavby na Dunajskom kanáli pasažieri nesmú opustiť rezervované miesta na sedenie.

c) Brať zo sebou na hornú palubu/slnečnú palubu nápoje a potraviny nie je dovolené.

d) Musíte rešpektovať vydaný zákaz fajčenia platný pre určité priestory alebo sektory.

3) Prerušenie plavby
Spoločnosť CENTRAL DANUBE si vyhradzuje právo, pri nepredvídaných prerušeniach plavby lode uvedenej v cestovnej zmluve, použiť na splnenie tejto zmluvy inú loď, ktorá je vhodná na plnenie tejto zmluvy, nezávisle od toho, či je vo vlastníctve spoločnosti CENTRAL DANUBE, alebo či je rovnakého typu a veľkosti.

8. Osoby vylúčené z prepravy alebo osoby podmienečne povolené na prepravu
a) Osoby, ktoré nedbajú na predpísaný poriadok, alebo ktoré neplnia pokyny a nariadenia pracovníkov, ďalej osoby pod vplyvom alkoholu a také, ktoré sa priečia dobrým mravom, môžu byť z prepravy vylúčené. Nemajú nárok na vrátenie cestovného alebo na iné odškodnenie.

b) Ak sa zistí dôvod vylúčenia až počas plavby, alebo sa vyskytne až počas plavby, tak musí cestujúci na základe výzvy veliteľa lode na najbližšom kotvisku loď opustiť. Takéto osoby nemajú nárok na vrátenie ceny cestovného alebo na iné odškodnenie. CENTRAL DANUBE si vyhradzuje právo, uplatniť si v dôsledku toho vzniknuté dodatočné náklady (napr. mimoriadne dokovanie, omeškanie, upovedomenie exekutívy, škody na majetku a pod.) formou regresu.

c) Pasažieri majú zakázané konzumovať jedlo a nápoje, ktoré si so sebou priniesli, s výnimkou detskej výživy. Porušovatelia môžu byť vylúčení z prepravy po neúspešnom varovaní.
Posúdenie v tejto súvislosti je výlučne a s konečnou platnosťou na uvážení kapitánaa

Preprava psov a iných zvierat
a) Psy a iné živé zvieratá, ktoré môžu byť prepravované bez ohrozenia a obťažovania cestujúcich na osobných lodiach, smú byť prepravované.

b) Prevoz zvierat je viazaný na splnenie úradných predpisov a zvlášť úradných epidemiologických predpisov pre zvieratá. Očkovací preukaz EÚ (pas pre spoločenské zvieratá) musíte nosiť so sebou. Preprava chorých zvierat sa zamietne.

c) Na zvieratá musí dozerať sám pasažier. Psy musia byť na vôdzke, s nasadeným náhubkom proti uhryznutiu. Drobné zvieratá je potrebné prepravovať v uzavretých kontajneroch a nechať ich v nich počas plavby.

d) Spoločnosť CENTRAL DANUBE nezodpovedá žiadnym spôsobom za prepravované zvieratá a za škody, ktoré zviera spôsobí. Naproti tomu majiteľ resp. osoba, ktorá zvieratá vedie zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia.

10. Zmeny plnenia
Veliteľ lode má právo, prípadne aj bez predchádzajúceho oznámenia, zmeniť cestovný poriadok, znížiť rýchlosť, vynechať stanice alebo pristávať v iných staniciach, pomáhať lodiam, vliecť iné lode, alebo nechať sa vliecť, plaviť sa s lodivodom alebo bez neho, bez toho, aby z takýchto opatrení mohli byť odvodzované nároky akéhokoľvek druhu. Veliteľ lode musí podľa možnosti bezodkladne cestujúcim oznámiť zmenu a jej rozhodujúce dôvody.

11. Vyššia moc, nepredvídateľné okolnosti
1) V prípade pôsobenia prírodnej katastrofy, nariadení vlád, štrajku, politických nepokojov, vojen, technických problémov a iných okolností, za ktoré nezodpovedá spoločnosť CENTRAL DANUBE, je spoločnosť CENTRAL DANUBE oprávnená najmä k nasledovným opatreniam:

a) plavbu presunúť, skrátiť alebo úplne vynechať;

b) plavbu začať alebo ukončiť v iných ako oznámených staniciach;
c) namiesto lode, ktorá je uvedená v cestovnej zmluve, pre splnenie tejto zmluvy použiť inú loď, ktorá je vhodná na plnenie tejto zmluvy, nezávisle od toho, či je vo vlastníctve spoločnosti CENTRAL DANUBE, alebo či je rovnakého typu a veľkosti;

d) zastaviť v staniciach v ľubovoľnom poradí alebo aj viac krát alebo vynechať stanice, cestujúceho a/alebo jeho batožinu vysadiť v stanici nalodenia alebo inej medzistanici a nechať prepraviť iným dopravným prostriedkom na každej trase na vlastné riziko cestujúceho.

2) Ak sa z vyššie uvedených dôvodov cesta nezrealizuje, môže si zákazník uplatňovať nasledujúce ponuky:
a) Zákazník si môže vybrať, či cestovné lístky vráti, príp. bezplatne zmeniť rezerváciu plavby.

b) Ak by loď počas plavby musela pomáhať podľa pravidiel námornej plavby inej lodi nachádzajúcej sa v núdzi, v takom prípade spoločnosť CENTRAL DANUBE neručí za omeškanie plavby, ktoré z toho vyplynie. Rozhodnutie o poskytnutí pomoci je vo výhradnej právomoci veliteľa lode.

Zodpovednosť
1) Spoločnosť CENTRAL DANUBE zodpovedá za dodržiavanie noriem zaužívaných v tomto odvetví pri poskytovaní svojich služieb.

2) Pasažier musí prípadné škody, akéhokoľvek druhu, z ktorých by mohli vznikať nároky voči spoločnosti CENTRAL DANUBE a jej personálu, oznámiť bezodkladne po objavení, najneskôr ale do opustenia lode v mieste príchodu členovi posádky lode.

13. Sťažnosti
Ak cestujúci počas plavby chce podať sťažnosť, musí ju okamžite predniesť členovi posádky lode. Vedúci plavby a miestni zástupcovia môžu sťažnosť prijať, ale nie sú oprávnení v mene spoločnosti CENTRAL DANUBE uznávať nároky.

b) Nároky sa uplatňujú s uvedením dôvodu na nárok odškodnenia u spoločnosti CENTRAL DANUBE v lehote štyroch týždňov po zmluvne plánovanom ukončení plavby písomnou formou na e-mailovej adrese
booking@twincityliner.com alebo prostredníctvom pošty, inak nebudú môcť byť uznané, iba ak by pasažier preukázal, že bez jeho zavinenia nemohol lehotu dodržať.
c) Ak sa pasažieri úplne alebo čiastočne zrieknu súčasti programu, ktorý je zahrnutý v cene cestovného lístka, nemôže spoločnosť CENTRAL DANUBE uznať žiadny nárok na zníženie ceny.

14. Poistenie
Krytie zodpovednosti spoločnosti CENTRAL DANUBE poistením zodpovednosti za škodu je z hladiska dôvodu a výšky obmedzená (poistná suma vo výške 25 mil. EUR). Preto sa odporúča uzatvorenie samostatného poistenia straty batožiny, úrazu, zdravotného poistenia v zahraničí a cestovného poistenia ako aj poistenia nákladov spojených s odstúpením.

15. Cestovné pasy a víza
a) Ustanovenia o cestovných pasoch a vízach sú závislé od štátnej príslušnosti cestujúcich.

b) Spoločnosť CENTRAL DANUBE nie je povinná žiadať o víza, resp. docieliť ich udelenie. Náklady a nevýhody, ktoré vzniknú cestujúcemu nedodržaním predpisov medzinárodnej dopravy , resp. ustanovenia o vstupe do krajín, do ktorých cestuje, idú na ťarchu pasažiera.

III. Preprava batožiny
1. Vylúčené predmety
a) Z prepravy sú vylúčené predmety, ktoré sú spôsobilé ohroziť spolucestujúcich, ktoré by ich obťažovali, alebo iným spôsobom mohli spôsobiť škodu, ako aj predmety, ktoré nie sú svojimi vlastnosťami vhodné na prepravu osobnými loďami.

b) Cestujúci, ktorí takéto predmety napriek tomu privezú so sebou, môžu byť bez nároku na náhradu cestovného a poplatku za batožinu, alebo na náhradu škody vylúčení z plavby príp. pokračovania plavby.

c) Za škody akéhokoľvek druhu, ktoré spôsobia predmety, ktorých prinesenie na palubu je zakázané, zodpovedá výlučne pasažier. Zodpovednosť spoločnosti CENTRAL DANUBE je vylúčená.

2. Batožina
a) Každý cestujúci môže na loď priniesť predmety, ktoré slúžia na jeho použitie na cestu a sú vhodne zabalené, ak ich preprava nie je v rozpore s ustanoveniami odseku 1. Veľkosť batožiny je limitovaná na základe špeciálneho charakteru lode limitom ručnej batožiny, bežným v leteckej doprave (max. 9kg).

b) Pasažier môže skladné kusy batožiny ponechať na vlastné riziko na palube pri sebe, (malá príručná batožina), ak tým nezaberie ďalšie miesto na sedenie a neobmedzí slobodu pohybu na lodi.

c) Spoločnosť CENTRAL DANUBE zodpovedá za škody na prepravovanej batožine iba vtedy, ak ich preukázateľne spôsobila hrubou nedbanlivosťou (úmyselne alebo hrubá nedbanlivosť). O batožinu určenú na nakládku, vykládku a prekládku sa musí postarať cestujúci. Ak pri nakládke, vykládke a prekládke batožiny pasažierovi poskytne podporu personál lode a stanice, tak toto predstavuje iba dobrovoľnú službu. Spoločnosť CENTRAL DANUBE nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré budú v tomto prípade spôsobené na batožine, je jedno či ju zavinil personál lode alebo stanice alebo nie.

d) Cestujúci majú povinnosť sami rešpektovať colné a správne predpisy.

3. Bicykle
a) Bicykle, ktoré sú vhodné na prepravu osobnými loďami, sa prepravujú po zaplatení poplatku stanoveného v cestovnom poriadku a pri dostatku miesta, ak preprava je podľa veliteľa lode možná. Preprava bicyklov bez sprievodu je vylúčená.

b) Bicykle môžu byť prepravované podľa cestovného poriadku za tarifné sadzby, ktoré sú v ňom zverejnené.

c) Podávanie takýchto dopravných prostriedkov sa vykonáva na palube, rezervácia je nevyhnutná, pretože počet miest je obmedzený pre 12 bicyklov.

d) Každý pasažier si smie vziať maximálne jeden bicykel. Pri nakladaní bicykla je potrebné dodržiavať pokyny personálu lode.

e) Bicykle sa preberajú ihneď po príchode do stanice určenia. Neprevzaté bicykle sa vyložia na konečnej stanici príslušnej lode v daný deň (kotvisko Wien City).

f) Motorizované vozidlá sa na prepravu osobnými loďami nepreberajú.

g) V ostatnom sa obdobne uplatňujú ustanovenia odseku 1.

h) Preprava prívesov na bicykle a tandemových bicyklov, Fatbikes atď., nie je možná.

Stratené alebo zabudnuté predmety
a) Kto v priestoroch stanice alebo na lodi nájde zabudnuté alebo stratené predmety, prosíme aby ich bez nároku na nálezné, odovzdal členovi posádky lode.

b) Straty sa musia ohlásiť členovi posádky lode.

IV. Prevádzka reštaurácie
1. Prevádzka reštaurácie
a) Reštauračný podnik na lodi vedú samostatní podnikatelia  na ich vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť spoločnosti CENTRAL DANUBE za plnenia týchto podnikov a ich personálu je preto vylúčené.

b) V čase lodnej premávky sa cestujúcim podávajú jedlá a nápoje za ceny uvedené v jedálnom a nápojovom lístku. Jedálny a nápojový lístok je k dispozícii každému k nahliadnutiu.

c) Ustanovenia vyššie uvedených odsekov sa vzťahujú primerane na vedľajšie palubné podniky, obchody so suvenírmi, cestovné kancelárie atď.

V. Ostatné ustanovenia
1. Nepredvídané udalosti
Spoločnosť CENTRAL DANUBE výslovne poukazuje na to, že nevykonala žiadne opatrenia proti únosom, zajatiam, bombovým atentátom, resp. útokom výbušninami a podobným násilným teroristickým útokom alebo hrozbám, a že takéto ani nie je schopná odvrátiť. V takýchto prípadoch preto ani nemôžu byť voči spoločnosti CENTRAL DANUBE, je jedno z akéhokoľvek dôvodu, uplatňované žiadne nároky.

2. Poškodenia
a) Pri znečistení lodí, staníc alebo ich zariadení sa musí okamžite uhradiť poplatok za odškodnenie príp. čistenie vo výške 150,- €. O úhrade čiastky bude vydané potvrdenie. Spoločnosť CENTRAL DANUBE si vyhradzuje právo, pôvodcovi v mimoriadnej faktúre vyúčtovať nad rámec presahujúce náklady spojene s čistením.

b) Pri poškodení lodí, staníc alebo ich zariadení je personál lode a stanice oprávnený zaznamenať meno a adresu pôvodca poškodenia a vylúčiť ho z ďalšej prepravy alebo ho odovzdať príslušným úradným orgánom.

VI. Sídlo súdu a uplatniteľné právo
Pre všetky vzniknuté právne spory sa za sídlo súdu dohodla Viedeň s výlučnou právomocou vecne príslušného súdu. Výlučne sa uplatňuje rakúske právo pri vylúčení kolízne normy podľa medzinárodného súkromného práva.
Pri odchýlke vo formulácii alebo význame v anglickom alebo slovenskom preklade obsahu Všeobecných obchodných podmienok platí nemecká verzia ako jediná platná.

Kontakt

Zavolajte nám na +43 1 904 88 80 alebo nám pošlite Vašu požiadavku cez kontaktný formulár .

 Kontakt

Zavolajte nám na
+43 1 904 88 80
alebo nám pošlite vašu požiadavku cez kontaktný formulár .

 

 

Zážitková karta


Ďalšie informácie »